نتایج اولین جشنواره هه لپه رکی شهرستان بانه به شرح ذیل می باشد:

بروشوراول: بختیارآزادی گروه شلیوه

هیئت داوران هیچ کدام ازگروهها رابه عنوان گروه اول معرفی نکرد

مقام دوم :  گروه شلیوه

وگروه روژهه لات

مقام سوم : گروه نیشتمان

کارگردانی تابلونمایشی: مقام اول سامان مهران گروه شلیوه- مقام دوم سیداحمدتوکلی گروه نیشتمان

گروه موسیقی: مقام اول گروه نیشتمان - مقام دوم گروه به روژه

چوپی کش: مقام اول: چالاک مرادپورگروه به روژه- مقام دوم مشترکا: فردین یاراحمدی گروه شلیوه وامیدزارعی گروه ئه وین

طراحی صحنه: مقام اول امیدزارعی گروه ئه وین- مقام دوم چیاکوامین وزیری گروه به روژه

 

 

کودک خردسال: مقام اول سروش فولادی گروه نیشتمان

هماهنگی گروهی: مقام اول سیداحمدتوکلی گروه نیشتمان

باتشکر هاوری خاوری

مقام اول